Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46631
Title: Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2025 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Hoàng, Văn Bằng , người hướng dẫn
Hồ, Văn Thanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46631
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005121_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.