Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46724
Title: Tạo động lực làm việc tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ và thiết bị kỹ thuật : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Đỗ, Xuân Trường , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thùy An
Issue Date: 2014
Publisher: HSB
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46724
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004690_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.