Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46774
Title: Ứng dụng hoạch định chiến lược trong xây dựng địa phương: Nghiên cứu điển hình tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Hoàng, Văn Bằng , người hướng dẫn
Huỳnh, Văn Lợi
Issue Date: 2015
Publisher: HSB
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46774
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004640_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 811.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.