Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46835
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hằng
Issue Date: 2015
Publisher: HSB
Abstract: 77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46835
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004580_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 845.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.