Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46842
Title: Tạo động lực làm việc cho công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Đào, Thu Hiền
Issue Date: 2015
Publisher: HSB
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46842
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004573_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.