Quản trị dự án công trình giao thông tại Ban quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46853Quản trị dự án công trình giao thông tại Ban quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46853