Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46862
Title: Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn
Trương, Thị Minh Huế
Issue Date: 2015
Abstract: 67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46862
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004553_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.