Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47064
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho mặt hàng cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu
Admn
Keywords: Quản trị kinh doanh;Năng lực cạnh tranh;Cà phê;Tỉnh Đăk Lăk
Issue Date: 2014
2014-12-29
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + \e CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47064
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003893_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.