Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47094
Title: Phát triển nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân T&T: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Hưng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhân lực, trên cơ sở phân thực trạng chất lượng của Doanh nghiệp tư nhân T&T, luận văn đưa ra những dấu hiệu về nguy cơ, thách thức tiềm ẩn, làm rõ các nguyên nhân gây tác động tiêu cực, từ đó kiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47094
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003779.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.