Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47129
Title: Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Tư vấn Thành An 191 – Binh đoàn 11 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Hồng
Keywords: Kinh doanh quản lý;Quản trị kinh doanh;Nguồn nhân lực;Quản lý điều hành
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh kế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47129
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003236.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.