Xây dựng thương hiệu Du lịch cộng đồng tại đô thị cổ Hội An : Luận văn ThS. Quản Trị Kinh Doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47428Xây dựng thương hiệu Du lịch cộng đồng tại đô thị cổ Hội An : Luận văn ThS. Quản Trị Kinh Doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47428