Chiến lược của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến chính sách nhân sự tại VNPT Lạng Sơn : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47430Chiến lược của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến chính sách nhân sự tại VNPT Lạng Sơn : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47430