Công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Điện lực Nam Định : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47431Công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Điện lực Nam Định : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47431