Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47521
Title: Sử sụng kiến thức tiến hóa trong dạy học phần sinh thái học - Sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Đinh, Quang Báo , người hướng dẫn
Trương, Thị Thu Hằng
Keywords: Sinh thái học;Phương pháp giảng dạy;Tiến hóa;Sinh học
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHGD
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài. Phân tích cấu trúc nội dung chương trình phần Sinh thái học Sinh học 12 làm cơ sở để vận dụng kiến thức tiến hóa khi giảng dạy phần này. Phân tích các kiến thức tiến hóa có thể vận dụng để (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47521
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002917.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.