Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47730Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47730