Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47841
Title: Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn
Hà, Văn Công
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục trung học;Nghiệp vụ quản lý;Hiệu trưởng
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHGD
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý và bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (THCS). Tìm hiểu thực trạng trình độ Nghiệp vụ quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường THCS và hoạt động bồi dưỡng Nghiệp vụ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47841
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002735_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.