Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48000
Title: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 trung học phổ thông (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Trần, Kim Đỉnh, người hướng dẫn
Cù, Việt Hùng
Keywords: Lịch sử;Phương pháp dạy học;Lịch sử thế giới cổ đại;Lịch sử thế giới trung đại;Lớp 10;Phổ thông trung học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Lịch Sử) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc thiết kế sơ đồ tư duy và những yêu cầu cần thiết khi sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Lịch sử. Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học lịch sử nói chung, thực trạng thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Lịch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48000
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001796_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.