Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48384
Title: Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn trong dạy học học phần hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Nguyễn, Xuân Trường, người hướng dẫn
Ngô, Thị Nam
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Hóa học;Hóa hữu cơ;Lớp 12;Phổ thông trung học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Điều tra thực trạng việc sử dụng các bài tập Hóa học thực tiễn trong dạy hoc Hóa học ở trường THPT. Tìm hiểu nội dung của các bài có trong chương trình hóa học hữu cơ, đồng thời quan sát và tìm hiểu các hiện tượng hóa học trong đời sống để nêu ra được kiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48384
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001180_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.