Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48531
Title: Những biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua giờ văn học sử: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Phan, Trọng Luận, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Keywords: Ngữ văn;Phương pháp dạy học;Văn học sử;Năng lực tự học;Trung học phổ thông
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHGD
Abstract: 97 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động tự học. Nêu và phân tích những biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua giờ văn học sử. Trình bày thử nghiệm một số bài văn học sử trong chương trình trung học phổ thông (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48531
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000313_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.