Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48634
Title: Một phương pháp xây dựng và giải các đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Nguyễn, Vũ Lương, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Đại
Keywords: Bất đẳng thức;Lượng giác;Phương pháp dạy học;Đại số;Đẳng thức
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở lý luận về kĩ năng sáng tạo và giải pháp các đẳng thức đại số trên cơ sở đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác. Trình bày thuật ngữ sáng tạo, điều kiện cần và đủ để thừa nhận sáng tạo, nhu cầu thúc đẩy khả năng sáng tạo, tư duy và khoa học (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48634
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02236_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.