Một phương pháp xây dựng và giải các đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48634Một phương pháp xây dựng và giải các đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48634