Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48648
Title: Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về Chuyển động cong của chất điểm" lớp 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn
Tôn, Tích Ái, người hướng dẫn
Ngô, Thị San
Keywords: Lớp 10;Phương pháp dạy học;Phần mềm toán học;Vật lý
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý). Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật lý phổ thông bằng phần mềm toán học Mathematica. Nghiên cứu nội dung và phân phối chương trình các kiến thức Chuyển động cong của chất điểm" và các tài liệu liên quan nhằm xác định được mức độ nội (...)"
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48648
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02164_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.