Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48657
Title: Xây dựng bài giảng điện tử môn học Phương pháp dạy học Hóa học thuộc chương trình đào tạo cử nhân sư phạm của Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Lê, Kim Long, người hướng dẫn
Phạm, Văn Tiến
Keywords: Bài giảng điện tử;Giáo dục đại học;Hóa học;Phương pháp dạy học
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Khái quát cơ sở lý luận về việc xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học, làm sáng tỏ vai trò của bài giảng điện tử trong dạy học. Nghiên cứu xây dựng và đóng gói bài giảng điện tử môn học Phương pháp dạy học Hóa theo chuẩn SCORM (Sharable Conte (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48657
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01962_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.