Xây dựng hệ thống bài tập chương cân bằng và chuyển động của vật rắn" trong chương trình sách giáo khoa vật lý 10 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48660Xây dựng hệ thống bài tập chương cân bằng và chuyển động của vật rắn" trong chương trình sách giáo khoa vật lý 10 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48660