Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48662
Title: Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, Người hướng dẫn
Tôn, Tích Ái, Người hướng dẫn
Trần, Thị Nhàn
Keywords: Cơ học;Phương pháp dạy học;Phềm mềm toán;Trường trung học phổ thông chuyên;Vật lý
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu lí luận về việc tổ chức quá trình dạy học vật lý nói chung và quá trình dạy học phần cơ học nói riêng theo hướng rèn luyện và phát triển kỹ năng tư duy, năng lực sáng tạo với sự hỗ trợ của phần mềm toán Mathematic. Từ đó tìm hiểu vấn đề ứng dụng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48662
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01706_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.