Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48662Giảng dạy phần cơ học cho học sinh phổ thông chuyên vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm toán mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48662