Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48710
Title: Biện pháp quản lý bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Hà, Nhật Thăng , người hướng dẫn
Đàm, Liên Quân
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo viên;Công tác chủ nhiệm;Yên Hòa;Giáo dục trung học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm lớp và việc quản lý bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp và việc quản lý bồi dưỡng công tác chủ nhi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48710
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001783_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.