Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48713
Title: Biện pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với Tổ trưởng chuyên môn tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Long Biên, Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Xuân Hải, người hướng dẫn
Giang, Thị Thu Hà
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục trung học;Hiệu trưởng;Biện pháp chỉ đạo;Tổ trưởng chuyên môn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, chỉ đạo Tổ trưởng chuyên môn của Hiệu trưởng trong trường trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với Tổ trưởng chuyên môn trong hoạt động tổ chuyên môn tạ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48713
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001772_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.