Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48714
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại Trung tâm đào tạo - Viện Khoa học Hàng không : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc , người hướng dẫn
Phạm, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục đại học;Tiếng Anh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác dạy học tiếng Anh tại Trung tâm đào tạo - Viện Khoa học hàng không. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại Trung tâm đào tạo - V (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48714
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001765_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.