Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48715
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amstrdam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc , người hướng dẫn
Phạm, Thị Bích Hồng
Keywords: Quản lý giáo dục;Trường phổ thông;Giáo dục hướng nghiệp;Hoạt động giáo dục
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong thời gian qua. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48715
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001755_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.