Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48716
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn Lịch sử tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối, tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Trọng Hậu , người hướng dẫn
Trần, Thị Nhung
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục thường xuyên;Lịch sử
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Lịch sử ở trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX). Khảo sát thực trạng hoạt động dạy học và thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở trung tâm GDTX Phố Nối tỉnh Hưng Yên. Đề xuất một số biệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48716
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001754_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.