Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48717
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trong đào tạo theo tín chỉ : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn
Nguyễn, Bá Khương
Keywords: Quản lý giáo dục;Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;Hoạt động tự học;Giáo dục đại học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề tự học và quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong đào tạo theo tín chỉ. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tự học của sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48717
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001751_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.