Quản lý công tác huấn luyện giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng Hà Nội I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48718Quản lý công tác huấn luyện giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng Hà Nội I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48718