Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48718
Title: Quản lý công tác huấn luyện giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng Hà Nội I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Quốc Bảo, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Hải
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục quốc phòng;Sinh viên;Trung tâm giáo dục Quốc phòng Hà Nội I
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý công tác huấn luyện (giáo dục quôc phòng an ninh) GDQP - AN cho sinh viên tại Trung tâm (giáo dục quốc phòng) GDQP Hà Nội I trong bối cảnh mới. Đánh giá thực trạng quản lý công tác huấn luyện GDQP - AN cho sinh viên tại Tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48718
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001749_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.