Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48720
Title: Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Trung ương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Trịnh, Ngọc Thạch, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Nam
Keywords: Giảng viên;Quản lý giáo dục;Trường Cao đẳng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương: khái quát về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương; thực trạng đội ngũ giảng viên c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48720
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001739_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.