Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48721
Title: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề của trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5 Bắc Giang : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05
Authors: Phạm, Viết Nhụ , người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Thắng
Keywords: Giáo dục học;Quản lý giáo dục;Chuẩn nghề nghiệp;Giáo viên
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý đội ngũ giáo viên nghề theo Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề ở các trường Trung cấp nghề. Khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên theo Chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề ở Trường Tru (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48721
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001696_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.