Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48723
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trung học phổ thông huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Hữu Châu, người hướng dẫn
Vũ, Văn Dương
Keywords: Quản lý giáo dục;Hoạt động dạy học;Toán học;Thái Bình
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn toán ở Trường (trung học phổ thông) THPT. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dạy học môn toán, quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48723
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001690_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.