Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48724
Title: Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Đức Chính, người hướng dẫn
Lê, Thanh Giang
Keywords: Quản lý giáo dục;Chất lượng giáo dục;Trường trung học phổ thông;Nam Định
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đảm bảo chất lượng theo chuẩn. Nghiên cứu thực trạng của công tác quản lý đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm: giới thiệu về trường (trung học phổ thông) THPT Quất Lâm - tỉnh Nam (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48724
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001689_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.