Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48725
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo chương trình cấp trung học phổ thông ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ý Yên, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Xuân Hải, người hướng dẫn
Cao, Thanh Phong
Keywords: Quản lý giáo dục;Hoạt động dạy học;Giáo dục thường xuyên;Nam Định
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo chương trình cấp trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Thực trạng về quản lý hoạt động dạy học theo chương trình cấp trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên Ý Yên tỉnh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48725
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001688_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.