Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48726
Title: Biện pháp nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Thịnh Long, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Bùi, Văn Quân, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Chiểu
Keywords: Giáo dục học;Quản lý giáo dục;Quản lý giáo viên;Trường trung học phổ thông;Nam Định;Chuẩn nghề nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu lý luận về chuẩn, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giáo viên (trung học phổ thông) THPT theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Khảo sát thực trạng mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định và công tác phát tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48726
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001687_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.