Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48727
Title: Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Đức Chính, người hướng dẫn
Trần, Thị Cẩm
Keywords: Quản lý giáo dục;Chất lượng giáo dục;Giáo dục cao đẳng;Đảm bảo chất lượng;Tiêu chuẩn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề lí luận quản lí chất lượng và quản lý các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng. Phân tích thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn tại trường Cao đẳng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48727
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001668_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.