Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48729
Title: Phát triển đội ngũ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện, tỉnh Thái Bình theo hướng chuẩn hóa : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Công Giáp , người hướng dẫn
Đặng, Thị Minh Hưng
Keywords: Giáo dục thường xuyên;Giám đốc;Thái Bình;Quản lý giáo dục
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu lý luận về phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục nói chung và phát triển đội ngũ giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) nói riêng theo quan điểm chuẩn hóa. Đánh giá thực trạng và công tác phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48729
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001662_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.