Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48730
Title: Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường trong bối cảnh mới : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05
Authors: Trần, Thị Bạch Mai, người hướng dẫn
Kiều, Thanh Uy
Keywords: Giáo dục đại học;Nguồn nhân lực;Quản lý giáo dục;Giảng viên
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trần Thị Bạch Mai. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích bối cảnh và các yếu tố tác động đến nhà trường, các thách thức đặt ra cho nhà trường và đội ngũ giảng viên (ĐNGV). Tìm hiểu cơ sở lý luận phát triển ĐNGV. Đánh giá thực trạng ĐNGV và thực trạng phát triển ĐNGV của trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48730
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001481Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.