Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48731
Title: Quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Công Giáp , người hướng dẫn
Tô, Thị Hạnh
Keywords: Giáo dục đại học;Quản lý giáo dục;Hệ tại chức;Quá trình giảng dạy;Tiếng Anh
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận của quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh hệ vừa làm vừa học. Nghiên cứu thực trạng quản lý quá trình dạy học môn tiếng Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề xuất các bi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48731
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001462_Kem_theo.rar
  • Size : 11.96 kB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.