Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48732
Title: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở của tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Văn Lê, người hướng dẫn
Nguyễn, Hoài Thanh
Keywords: Nam Định;Quản lý giáo dục;Cán bộ quản lý;Trường trung học cơ sở
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý phát triển đội ngũ Cán bộ quản lý (CBQL) trường Trung học cơ sở (THCS). Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL các trường THCS của tỉnh và thực trạng quản lý phát triển đội ngũ CBQL trường THCS của sở (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48732
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001407_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.