Bảo đảm chất lượng đào tạo ở Viện Đại học mở Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48733Bảo đảm chất lượng đào tạo ở Viện Đại học mở Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48733