Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48733
Title: Bảo đảm chất lượng đào tạo ở Viện Đại học mở Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Trần, Quốc Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thuyết
Keywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục đại học;Chất lượng giáo dục;Viện Đại học Mở Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học. Khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo ở Viện Đại học Mở Hà Nội. Đề xuất các biện pháp bảo đảm chất lượng ở Viện Đại học Mở Hà Nội đáp ứng yêu cầ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục --Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48733
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001402_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.