Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48735
Title: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông Hải An - Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Trần, Anh Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Quý
Keywords: Quản lý giáo dục;Hiệu trưởng;Giáo viên;Phổ thông trung học;Hải Phòng;Biện pháp quản lý
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHGD
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu tổng quan và xác lập cơ sở lý luận của quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lí công tác gióa viên chủ nhiệm (GVCN) và các vấn đề liên quan. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác GVCN và thực trạng quản lí công tác GVCN ở trường (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48735
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001382_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.