Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4980Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4980