Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49884
Title: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao) : Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) : 60 14 10
Authors: Vũ, Quang Hiển
Nguyễn, Thị Hoài Hạnh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHGD
Citation: Nguyễn, Thị Hoài Hạnh. (2014). Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông. Chương 2: Xác định nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cần giáo dục cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 ở trường trung học phổ thông. Chương 3: Một số biện pháp áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao). Thực nghiệm sư phạm .
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49884
Language: vi
Format Extent: 129 tr.
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003362.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.