Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49884
Title: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao) : Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) : 60 14 10
Authors: Vũ, Quang Hiển , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoài Hạnh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHGD
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) - Trường đại học giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49884
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003362.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.