Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4990
Title: Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0
Other Titles: A study on methods of checking soundness of BPMN 2.0 business process models
Authors: Trương, Anh Hoàng
Nguyễn, Như Sơn
Hà, Thị Hồng Sơn
Keywords: Kiểm thử phần mềm;Kỹ thuật phần mềm;Quy trình nghiệp vụ xây dựng;Tin học;Kiểm thử tính đúng đắn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Hà, Thị Hồng Sơn. (2015). Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4990
Language: vi
Format Extent: 13 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005762.pdf
  • Description : 
  • Size : 318.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.