Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49903
Title: Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Authors: Trần, Văn Tùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn
Trịnh, Ngọc Thạch
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý đào tạo;Giáo dục đại học
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
198 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục đại học ở một số quốc gia như ở Đông Á, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khảo sát và phân tích các mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tro (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49903
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01555_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.