Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49919
Title: Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo sau đại học của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Authors: Đặng, Bá Lãm, người hướng dẫn
Chu, Trí Thắng
Keywords: Đào tạo sau đại học;Việt Nam;Chính sách;Hội nhập quốc tế;Quản lý giáo dục
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHGD
Abstract: 193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan các chính sách về đào tạo nhân lực sau đại học (SĐH) của Việt Nam, trình bày chính sách hợp tác quốc tế (HTQT) về đào tạo nhân lực SĐH của Việt Nam bắt đầu từ thời kỳ đổi mới cho đến thời điểm hiện nay. Kinh nghiệm về HTQT trong đào tạo nhân lực (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49919
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001380_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.