Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49988
Title: Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Authors: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn
Mai, Hải Đăng
Keywords: Chống ô nhiễm dầu;Pháp luật;Luật Quốc tế
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 218 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích có hệ thống các Điều ước quốc tế về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, từ đó đưa ra những đánh giá về hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới về chống ô nhiễm dầu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49988
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002311_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.